Čo vám kvantitatívny výskum prinesie?

Kvantitatívny výskum vám prináša odpovede na zásadné otázky formou čísel, resp. percentuálneho vyjadrenia. Čísla odlišujú dôležité faktory od tých menej dôležitých, merajú váš úspech a pomáhajú priniesť jasný vhľad do mnohých komplexných tém. Narozdiel od kvalitatívneho výskumu sa realizuje na väčšej vzorke, ktorá reprezentuje skúmajú populáciu.

 

Cieľom kvantitatívneho prieskumu je zmerať a analyzovať skúmané parametre, čo so sebou prináša niekoľko výhod:

 • porovnávanie významnosti parametrov (napr. čo je pre cieľovú skupinu dôležitejšie a čo je menej dôležité?)
 • porovnávanie s konkurenciou
 • sledovanie vývoja v čase
 • definovanie trendov, predikcia ďalšieho vývoja
 • štatistická analýza dát a odhaľovanie vzťahov a súvislostí medzi jednotlivými parametrami
 • pri dodržaní správnych metodologických postupov zaistenie reprezentativity – inými slovami povedané, výsledky sú odrazom názoru skúmanej populácie.
ASAP feedback NMS Market Research
Nezáväzne kontaktovať

Čo je kvantitatívny výskum?

Kvantitatívny výskum je metodologický postup, ktorý sa zameriava na zber a analýzu kvantitatívnych – teda číselných informácií. Tie získavame najčastejšie prostredníctvom dotazníkov. Možné sú však aj iné formy – napríklad pozorovanie, či iné sekundárne zdroje.

Kvantitatívny výskum je založený na štatistickej analýze a kvantifikácii vzťahov medzi rôznymi premennými, čo nám umožňuje získať objektívne poznatky o populácii alebo cieľovej skupine.

Kvantitatívny výskum je charakterizovaný veľkým počtom respondentov, ktorý umožňuje získať reprezentatívnu vzorku. Vďaka tomu môžeme tvrdiť, že získané výsledky sú odrazom názoru danej populácie. 

Dáta zbierame najčastejšie týmito spôsobmi:

 • Online prieskum cez databázu panelistov (CAWI): najvyužívanejší spôsob, kde dotazníky vypĺňajú respondenti zo Slovenského národného panela.
 • Online prieskum na databáze zákazníkov (CAWI): oslovujeme respondentov z klientskej databázy (napríklad klientov bánk, telefonických operátorov a pod.). Tí nám odpovedajú na zásadné parametre týkajúce sa danej spoločnosti či služieb, ktoré ponúka. Typickým príkladom je  napríklad dotazník spokojnosti s nákupom alebo využívaním služieb.
 • Telefonické dopytovanie (CATI): Najčastejšie sa telefonické dopytovanie realizuje na klientskej databáze – teda oslovujú sa klienti konkrétnych spoločností, pre ktorých prieskum realizujeme. Je možné využívať aj telefonické dopytovanie na náhodne generovaných číslach – to, ale v dôsledku vysokej časovej či finančnej náročnosti realizujeme skôr okrajovo.
 • Osobné dopytovanie za pomoci tabletov (CAPI): rozhovor s respondentom realizuje zaškolený anketár, ktorý jeho odpovede zaznačuje do dotazníka. V NMS využívame prísne kontrolné mechanizmy v našom vlastnom zbernom rozhraní pre CAPI, ktoré zaručujú, že rozhovory prebiehajú s reálnymi ľuďmi. Vďaka tomu vieme zaručiť vysokú kvalitu zozbieraných dát. 

Výsledky kvantitatívneho výskumu môžu slúžiť ako podklad pre strategické plánovanie, marketingové kampane, inovácie výrobkov a mnoho ďalšieho.

Prečo zvoliť kvantitatívny výskum s NMS?

 • Dodáme vám dáta najvyššej kvality: V NMS je kvalita dáta na prvom mieste. Pre kvantitatívny výskum si vyvíjame vlastné zberné rozhrania, ktorých súčasťou sú prísne kontrolné mechanizmy strážiace kvalitu dát. 
 • Kvalita dát je u nás prísne strážená: svojim členstvom v SAVASIMAR sme sa zaviazali dodržiavať prísne štandardy kvality prieskumu trhu a marketingového prieskumu. Kvalita dát teda nie je strážená len zvnútra firmy, ale ostáva pod dohľadom kontrolných organizácií.
 • Vaše dáta spracuje skúsený tím analytikov: o vaše dáta bude dobre postarané. Do starostlivosti si ich vezmú skúsení analytici, ktorí z dát dokážu vytiahnuť kľúčové zistenia.
 • Sme flexibilní a zohľadníme vaše individuálne potreby: ku každému projektu pristupujeme vysoko individuálne. Zohľadníme výskumnú hypotézu, vašu cieľovú skupinu a navrhneme výskumné riešenie, ktoré vám prinesie relevantné výsledky.
 • Dostanete komplexné výstupy: Poskytujeme komplexné výsledky vrátane analýzy dát a odporúčaní na zlepšenie zákazníckej skúsenosti a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Offline výstupy doplníme o interaktívny reporting v našej online aplikácii.
 • Sme spoluvlastníci jedného z najväčších online panelov v Strednej Európe: respondenti v online paneli sú zároveň preverovaní aj cez naše callcentrum
Prieskumna agentura NMS Market Research

Branislav Veleg

Country Manager
branislav.veleg@nms-sk.sk
Bratislava, Slovensko
Kontaktovať