#1 Polarizácia v spoločnosti: Toto sú témy, ktoré najviac polarizujú spoločnosť.

Môže byť odlišný názor pre spoločnosť nebezpečný? Aj keď istá miera polarizácie v spoločnosti je prirodzená, vo vystupňovanej miere môže spoločnosť rozvrátiť. Obzvlášť závažné je zneužívanie odlišného názoru na získanie moci a vplyvu, čo môže viesť k rozvráteniu demokracie. Témam, v ktorých sa Slováci a Slovenky najviac nezhodnú, sa podrobne venuje štúdia z dielne výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia – „Polarizácia v spoločnosti“.

Tragické udalosti z októbra minulého roka vyvolané neznášanlivosťou nás podnietili podrobne preskúmať, ktoré z diskutovaných tém najviac polarizujú spoločnosť, čo môže prispieť k odhaleniu tenziík zmierneniu tlejúceho nebezpečenstva v populácii.

Identifikácia polarizujúcich tém a porozumenie postojom obyvateľov Slovenska ponúkajú príležitosť nasmerovať politických lídrov, ktorí formujú verejnú debatu, k podpore osvety, vzdelávania a systematického riešenia týchto tém. Sekundárny cieľ štúdie je zvýšiť povedomie o témach, ktoré majú mať prioritné miesto v parlamentnej diskusii a zmapovať, ako ich vníma slovenská populácia.

Vzhľadom k tomu, že na opačných póloch búrlivej diskusie o polarizujúcich témach často stoja zástupcovia liberálneho a konzervatívneho spektra, odhalenie dominujúceho názoru dokáže odpovedať na otázku, či sú Slováci a Slovenky skôr liberálny alebo konzervatívny národ.

Výsledky štúdie budú publikované priebežne. Prinášame prvý diel, kde sme identifikovali najviac polarizujúce témy v slovenskej spoločnosti.

 

Spoločnosť najviac polarizujú otázky členstva Slovenska v EÚ, práva sexuálnych menšín a dekriminalizácie marihuany

Témy, ktoré najviac polarizujú slovenskú spoločnosť, sú členstvo Slovenska v Európskej Únii, práva homosexuálnych párov, dekriminalizácia marihuany či rómska problematika. „Znamená to, že v týchto témach väčšina populácie zastáva určitý názor, porovnateľný pomer ľudí sa však nachádza na dvoch odlišných názorových póloch. Inak povedané, v týchto témach sa ľudia nezhodnú,“ objasňuje Denisa Lakatošová z NMS.

 

 

 

V spoločnosti 47 percent ľudí zastáva názor, že členstvo Slovenska v EÚ je dôležité a mali by sme viac prehlbovať vzťahy s ostatnými členskými štátmi. 40 percent populácie sa však radšej priklonilo k názoru, že by boli za to, aby Slovensko vystúpilo z EÚ.

„Vidíme, že ak ľudia nemajú v otázke nášho miesta v európskych inštitúciách na výber zachovanie súčasného status quo, prikláňajú sa v porovnaní s inak koncipovanými prieskumami vo väčšej miere k možnosti vystúpenia z EÚ,“ tvrdí Mikuláš Hanes z NMS. Môže to podľa neho naznačovať aj to, že Slováci síce pozitívne vnímajú praktické benefity, ako je sloboda cestovania alebo čerpanie eurofondov, no odmietajú hlbšiu integráciu a hodnotové približovanie sa k Únii.

Spoločnosť polarizujú aj homosexuálne partnerstvá. 46 percent oslovených uviedlo, že ľudia žijúci v homosexuálnych partnerstvách by nemali mať rovnaké práva ako zvyšok populácie, najmä nie právo uzatvoriť manželstvo a právo adopcie detí. Na opačnom názorovom póle, a teda za zrovnoprávnenie homosexuálnych párov, je 39 percent populácie.

Ďalšou témou, pri ktorej sa spoločnosť v názore rozchádza, je dekriminalizácia marihuany. Za dekriminalizáciu marihuany na území Slovenska je 41 percent populácie, proti 40 percent.

Slováci a Slovenky nie sú jednotní ani v pohľade, ako riešiť rómsku problematiku. 45 percent ľudí vidí riešenie rómskej problematiky v špeciálnom  a systematickom prístupe integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti. 40 percent si naopak myslí, že rómske komunity nepotrebujú špeciálny prístup a nikdy nebudú súčasťou majority.

 

Spoločnosť polarizuje aj migračná politika, odluka cirkvi od štátu či klimatická kríza

Pri uvedených témach boli takisto namerané rozdiely v názoroch medzi obyvateľmi Slovenska, zároveň však badať mierne naklonenie spoločnosti k určitému názoru.

Medzi takéto témy patrí napríklad migrácia, pri ktorej vidíme mierne naklonenie spoločnosti smerom k názoru, že by sme nemali prijímať utečencov z iných krajín. K tomuto názoru sa prikláňa polovica populácie. 30 % sa prikláňa skôr k výroku na opačnom spektre a myslí si, že utečenci z iných krajín majú na Slovensku miesto.

Slovenskú spoločnosť dokáže rozdeliť aj téma odluky cirkvi od štátu, pri ktorej sa ľudia o niečo viac prikláňajú k podpore odluky cirkvi od štátu. Takmer 6 z 10 Slovákov a Sloveniek sa priklonili k tomuto názoru.

Podobne je v slovenskej spoločnosti rozložený aj názor na klimatickú krízu. Viac ako polovica populácie (55 percent) si myslí, že je potrebné venovať väčší priestor pre presadenie zákonov na ochranu klímy a životného prostredia.  “Len niečo viac ako štvrtina opýtaných sa stotožňuje s názorom, že sú väčšie priority ako je presadzovanie zákonov na ochranu klímy a životného prostredia. Zástancov väčšej pozornosti pre ekologické témy je oproti nim v spoločnosti dvojnásobok, čo je v kontraste s mierou zastúpenia týchto tém v rámci politickej reprezentácie.” dodáva Mikuláš Hanes z NMS.

 

 

Umelé prerušenie tehotenstva má byť slobodným rozhodnutím každej ženy

Medzi témy, v ktorých sa spoločnosť najviac zhoduje, patrí otázka interrupcií. 82 percent populácie sa prikláňa k názoru, že umelé prerušenie  tehotenstva má byť právom každej ženy žijúcej na Slovensku, čo je výrazne viac v porovnaní s 9 percentami, ktorí sa priklonili k názoru, že umelé prerušenie tehotenstva má byť regulované štátom. „V tejto otázke v spoločnosti nastáva zhoda, napriek tomu sa v súčasnej vláde aktívne otvára otázka sprísnených interrupcií, ktorá je, podľa výsledkov prieskumu, v protiklade s názorom populácie, “dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová.

Ďalšie témy, v ktorých spoločnosť častejšie nájde spoločné slovo, sú zrovnoprávnenie pohlaví, vzdelávanie v oblasti sexuality regulácia predaja a reklamy na alkohol.

 

 

 

 

Politici majú riešiť migračnú politiku a klimatickú krízu

Po parlamentných voľbách by sa politické strany mali najviac venovať a ponúknuť riešenia predovšetkým  v oblasti migračnej politiky. Očakáva to od politikov až 76 percent populácie. V tesnom závese stojí klimatická kríza, kde aktívne riešenia a politickú angažovanosť očakáva 73 percent Slovákov a Sloveniek. Trojicu dôležitých tém, kde občania a občianky očakávajú aktivitu zo strany politikov, je drogová politika štátu (68 percent).

 

 

Metodológia prieskumu

Online prieskumu sa zúčastnilo 1 000 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku Slovenska podľa pohlavia, veku, kraja, veľkosti miesta bydliska a vzdelania. Zber dát prebiehal v čase od 17. do 22. januára cez Slovenský národný panel.

Respondentom boli k vybraným témam prezentované vždy dva protichodné výroky, vo väčšine prípadov reprezentujúce liberálny a konzervatívny postoj, a mali sa rozhodnúť, s ktorým z výrokov sa viac stotožňujú.  Hodnotenie v strede znamená neutrálny postoj. Ľavý pól prezentuje zväčša konzervatívny postoj, pravý pól liberálny postoj.

Zozbierané dáta boli s cieľom presnejšej reprezentativity prevážené podľa voľby politických strán v parlamentných voľbách v roku 2020. Miera polarity v názore bola vypočítaná prostredníctvom rozptylu hodnôt (strednej kvadratickej odchýlky). Čím vyššia hodnota bola nameraná, tým viac možno danú tému považovať za polarizujúcu.

 

Autori prieskumu

Denisa Lakatošová, Marketing and Communication Manager

Mikuláš Hanes, Head of Qualitative Research

Petr Chlubna, Quantitative Research Specialist

 

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je česká výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.